Radar by Simpleradar - Heatmap by HLTV
Eclipse.ZB Remove all LGDRemove all
Xian 'JXS' Jin
ZhiPeng 'Aee1essN' Yao
Aee1essNRemove
ZhiGao 'DG' Ye
Kun 'ChrisMaQ' Liu
ChrisMaQRemove
Di 'diyy' Liu
diyyRemove
LinXiao 'JeXeN' Wang
JeXeNRemove
Yi 'gas' Ding
XiaoWen 'Sideny' Sun
SidenyRemove
XiYu 'k1nchiNs' Yang
k1nchiNsRemove
Xi 'karl' Wang
karlRemove